Obchodní podmínky

 • Množství objednaného zboží prověřujeme v den obdržení objednávky.
 • Druhý pracovní den po zaslání objednávky obdržíte platební údaje a zboží Vám rezervujeme po dobu 3 dnů (doba shodná s čekací dobou na platbu), pokud neobdržíme platbu, zboží je vráceno do nabídky.
 • Do dvou dnů od připsání platby na účet odesíláme objednané zboží prostřednictvím dopravní společnosti PPL nebo Zásilkovnou.
 • Platbu předem jen nutné provést na účet 2648246002/5500, jako variabilní symbol uvést číslo objednávky.

Dodací podmínky

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím společnosti PPL nebo Zásilkovnou.

 • Na adresu zadanou v objednávce - doba dodání 7-10 dnů od přijetí platby. Situace, která je nyní počítejte i více. Pokud při převzetí zásilky bude zjevné poškození obalu, tak má zákazník povinnost odmítnout převzetí a pořídit fotodokumentaci. Následně je třeba nás obratem kontaktovat mailem na info@byfemme.cz a zaslat i pořízené fotografie.

 

 • Odstoupení od smlouvy

formular_odstoupeni_od_smlouvy

Adresa pro vrácení zásilek:

Byfemme s.r.o.

Brněnská 1834/34

692 01 Mikulov

Adresa provozovny:

byfemme s.r.o
Wolkerova 623
692 01 Mikulov
IČO:09459936

  


 

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v internetovém obchodu www.byfemme.cz.

Prodávající:

byFEMME s.r.o,
Wolkerova 623,
Mikulov, PSČ 692 01
IČO: 09459936
Spisová značka: C 118949 vedená u Krajského soudu v Brně

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.byfemme.cz (dále je „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

Informace o zboží a cenách, jež prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu, jsou závazné, lze je považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží podléhají automatické korekci, prodávající není vázán cenovou nabídkou ani informacemi o zboží uvedenými v nabídce, u nichž je zjevné, že se jedná o chybu.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází odesláním objednávky, bylo-li její převzetí prodávajícím potvrzeno. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Odeslání objednávky s výhradami či odchylnými požadavky od nabídky je bez právního účinku.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka obsahuje aktuální obchodní podmínky. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku emailem prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Pro účely písemné komunikace prodávajícího a kupujícího se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží, jež bylo kupujícím objednáno, již není skladem a není možné jej dodat za podmínek, které byly uvedeny v nabídce na uzavření kupní smlouvy. Toto právo má prodávající i v případě, kdy ztratil schopnost plnit dle své nabídky z jiných důvodů než výše uvedených.

Prodávající je dále oprávněn zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy v případě, že cena u zboží byla uvedena chybně a takto uvedená cena byla zjevně nepřiměřeně pod cenou tržní. Toto právo má prodávající též v případě, že by objednávka zněla na zboží, jehož cena by byla nižší než cena nákupní.

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím, pokud se nedohodnou jinak

Spotřebitel, jenž uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu některým ze způsobů komunikace na dálku, může ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, a to bez udání důvodu. V případě opakovaných dodávek zboží běží lhůta ode dne převzetí první dodávky. Ve výše uvedené lhůtě se spotřebitel může bez postihu seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy doručí kupující prodávajícímu písemně na adresu místa sídla, datovou schránkou nebo e-mailem. Pro urychlení vyřízení požadavku uvede kupující ve svém odstoupení od kupní smlouvy zejména datum nákupu, číslo objednávky, popřípadě číslo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob navrácení zboží prodávajícímu.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Při navrácení zboží kupující dbá, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží, a zboží vrací nejlépe v původním obalu. Kupující ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy, je-li zboží poškozeno porušením povinností kupujícího.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud prodávající přijme vrácené zboží poškozené porušením povinnosti kupujícího, je oprávněn vůči němu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej oproti peněžním prostředkům, jež je povinen kupujícímu vrátit v důsledku platného odstoupení od kupní smlouvy. Částka k započtení bude stanovena v souladu s fakturací výrobce či distributora zboží, vystavenou prodávajícímu za uvedení zboží do původního stavu.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající bez odkladu, nejpozději do 14-ti dnů, kupujícímu kupní cenu a vykompenzuje mu náklady na dodání zboží. Náklady na dodání odpovídají ceně nejlevnějšího způsobu dodání, který prodávající nabízí. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě, že kupující uhradil kupní cenu nebo její část, aniž by došlo k uzavření kupní smlouvy, nebo došlo k platnému odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrací příslušnou částku kupujícímu přednostně způsobem, který užil kupující při předchozím převodu, zejména tedy v hotovosti na prodejně nebo převodem na účet udaný kupujícím vedený v CZK u bankovního ústavu domicilovaného v České republice.

S odkazem na článek 19 směrnice Evropské unie č. 23/2011 Sb., o spotřebitelských právech ze dne 25. 10. 2011, prodávající stanoví, že má-li dojít k vrácení peněz převodem na účet vedený v zahraniční měně, účet vedený u bankovního ústavu, jenž není domicilován v České republice nebo jiným způsobem neuvedeným v předchozím odstavci, prodávající je oprávněn započíst oproti vrácené částce náklady, které vynaložil v souvislosti s tímto způsobem vrácení.

5. Záruka a odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době převzetí nemá vady, zejména pak že:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Prodávající písemně informuje emailem kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, které bylo používáno v rozporu s jeho účelem. Není-li u zboží výslovně uvedeno jinak, je zboží nabízené prodávajícím určeno k obvyklému použití v domácnosti. Při profesionálním využití takového zboží se záruka neposkytne. Za profesionální použití lze považovat takové použití, jehož intenzita a frekvence převyšuje normální, obvyklé používání v domácnosti.

Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu dokladu o koupi. Nároky, plynoucí ze záruky musí být uplatněny během platnosti záruční lhůty. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na něž se záruka vztahuje, zanikají, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6. Doručování, cena a způsob dopravy

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně či skladu prodávajícího. Možnost odběru v Mikulovském skladu prodávajícího pouze po telefonické domluvě - 776 440 285. Adresa skladu Mikulov: Brněnská 1834/34 Mikulov 692 01

Dodací doba závisí na aktuální dostupnosti zboží. U zboží skladem běžně do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu na emailovou adresu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven písemně na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím též příslušné doklady, zejména daňový doklad, návody či případné certifikáty nebo potvrzení.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

8. Dárky a dárkové poukazy

V rámci marketingových akcí může prodávající zdarma poskytnout kupujícímu k nakoupenému zboží movitou věc nebo dárkový poukaz na nákup zboží u prodávajícího nebo jiného partnerského subjektu (dále jen „dárek“). Poskytnutí dárku je vždy podmíněno nákupem konkrétního, prodávajícím určeného zboží nebo minimální hodnotou nákupu v obchodě prodávajícího. Pakliže kupující splní podmínky stanovené prodávajícím, obdrží kupující dárek společně s objednaným zbožím nebo v přiměřené lhůtě po převzetí objednaného zboží. Při nákupu zboží u prodávajícího tzv. distančním způsobem se dárek stává vlastnictvím kupujícího okamžikem marného uplynutí lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Pakliže kupující využije práva na odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, je povinen vrátit prodávajícímu společně se zbožím též dárek, není-li to možné, vrací kupující hodnotu dárku v penězích. To platí i v případě, že kupující odstoupil od kupní smlouvy jen u některého z objednaných kusů zboží a celková hodnota nákupu u prodávajícího klesla pod úroveň minimální hodnoty nákupu, kterou bylo poskytnutí dárku podmíněno. Při nákupu na kamenné prodejně se případný dárek stává vlastnictvím kupujícího okamžikem převzetí zboží.

9. Spotřebitelské spory (ADR)

Prodávající tímto informuje spotřebitele o skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), má právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

Návrh na mimosoudní řešení sporu je spotřebitel oprávněn podat k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu (kupující i prodávající) sama.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 632/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Nepodaří-li se spor mezi kupujícím a prodávajícím vyřešit mimosoudně, např. dohodou, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 4. 2020.