Obchodní podmínky webu

Adresa pro vrácení zásilek:
Byfemme s.r.o.
Brněnská 1834/34
692 01 Mikulov

 

Přílohy 

Formulář odstoupení od smlouvy

 

 

Objednávání a uzavírání smluv

  1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
  2. Objednání služeb. Služby v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vaši objednávku služeb popsaných v našem internetovém obchodě odešlete prostřednictvím internetového obchodu. Tato objednávka je považována za závaznou nabídku, přičemž finální obsah smlouvy může být v případě potřeby dojednán v navazující komunikaci a smlouva vznikne až potvrzením z naší strany. Objednání služeb provedete vybráním nabízených služeb, vyplněním požadovaných údajů a vybráním variant, pokud jsou nabízeny, pokračování k platbě pomocí tlačítka „Pokračovat k platbě“ nebo jiného obdobného tlačítka a následným provedením platby (pokud je požadována platba před poskytnutím služby), čímž dojde k odeslání objednávky. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
  3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
   1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
   2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

  1. Upřesnění objednávky. V případě potřeby lze provést specifikaci objednávky, a to na základě dohody prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem. Vzájemně odsouhlasená specifikace objednávky je považována za dodatek ke smlouvě v rozsahu sjednaných změn.
  2. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

  1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
  2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
  3. Obsah smlouvy o poskytnutí služby. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služby jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem poskytnout ujednanou službu a vy jste povinni nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaných služby a případných dalších poplatků za dodatečné služby.
  4. Poskytování služeb. Abychom mohli službu poskytnout, můžeme od vás potřebovat součinnost. Dokud nám neposkytnete požadovanou součinnost, neběží doba pro poskytnutí služby, na které jsme se domluvili.

 

  1. Poskytování služby, která má být poskytována v určitém termínu, probíhá již od okamžiku uzavření smlouvy, případně od okamžiku rezervace termínu, pokud je termín rezervován později, s čímž vyjadřujete svůj souhlas. Jste-li spotřebitelem, souhlasíte s tím, že tím začíná poskytováním služeb před uplynutím 14denní lhůty k odstoupení od smlouvy dle odstavce 5.3 těchto podmínek, a berete na vědomí důsledky podle odstavce 5.4 těchto podmínek.
  2. Rezervace termínů. Pokud je v rámci služby nutné provést rezervaci termínu poskytnutí služby nebo její části a termín není určen v nabídce uvedené v internetovém obchodě, je třeba provést rezervaci termínu nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy nebo jiné doby uvedené v našem internetovém obchodě. Uplynutím této doby smlouva zaniká bez nároku na vrácení uhrazené ceny. Rezervaci termínu je možné provést způsoby uvedenými v internetovém obchodě. Rezervace termínu je považována za dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby ohledně času poskytnutí služby.
  3. Změny termínů. Změna rezervovaného termínu je možná pouze za podmínek ujednaných při uzavření smlouvy, ostatních případech pouze s naším předchozím souhlasem. V případě nevyužití rezervovaného termínu z důvodů na vaší straně se uhrazená záloha nevrací a započte se na úhradu ceny objednaných služeb.
  4. Vyloučení naší odpovědnosti. Jakákoli doporučení nebo postupy, které mohou být součástí poskytovaných služeb, vycházejí výhradně z našich znalostí a zkušeností a jejich součástí není garance žádoucích účinků a výsledků používání služeb nebo jejích výstupů. Naše služby nepředstavují a nenahrazují zdravotní služby a zdravotní péči podle příslušných právních předpisů. Za újmu vzniklou v souvislosti s využíváním výsledků našich služeb neodpovídáme, a to zejména pokud nám poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, nedodržíte naše pokyny, nebo pokud nevyhledáte lékaře, psychologa či jiného specialistu, pokud vám to doporučíme nebo je to vhodné s ohledem na váš zdravotní či psychický stav nebo jiné okolnosti.
  5. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží nebo služby, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
  6. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
  7. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
  8. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky

  1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
  2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu či zálohu jste povinni uhradit buď před dodáním, při převzetí, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena nebo záloha uhrazena před dodáním, jste povinni ji uhradit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena nebo záloha hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena nebo záloha uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
  3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě. Služby poskytujeme v naší provozovně nebo jiném ujednaném místě.
  2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:
   1. Česká republika,
   2. Slovensko,
   3. Rakousko.
  3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
  4. Doba pro dodání zboží a poskytnutí služby. Ujednaná doba pro dodání zboží nebo poskytnutí služby běží od uzavření smlouvy, pokud není vyžadováno poskytnutí informací nebo součinnosti z vaší strany. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží nebo poskytnutím služby, běží doba až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
  5. Souhlas s dodáním a poskytnutím služby. Služby vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, proto nemáte jako spotřebitel právo od takových smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, s čímž vyjadřujete souhlas.
  6. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
  7. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
  8. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
   1. emailem na naší e-mailové adrese,
   2. osobně v kterékoli naší provozovně,
   3. telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

  1. Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
  2. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Právo na odstoupení od smlouvy

  1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
  2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží nebo služby, a to z důvodů:
   1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
   2. nepřevzetí zboží nebo služeb při dodání,
   3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
   4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží a služeb,
   5. neposkytnutí informací nebo jiné součinnosti,
   6. objednání za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla naše nabídka na tuto cenu učiněna v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
   7. dalších hodných zvláštního zřetele.
  3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
   1. převzetí zboží,
   2. převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
   4. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,
   5. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
  4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
   1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,
   2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
   5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
  5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
   1. poštou na adresu kterékoli naší provozovny,
   2. e-mailem na naši e-mailovou adresu;
   1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním
   2. osobně v kterékoli naší provozovně.
  6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
  7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
   1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
   2. osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

  1. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

  1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
  2. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.
  3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
   2. je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,
   3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  4. Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:
   1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
   4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.
  5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
   1. za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,
   2. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
   3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,
   4. pokud jste vadu sami způsobili.
  6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.
  7. Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.
  8. Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.
  9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
   1. odesláním zboží na adresu - Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
   2. osobně v naší provozovně - Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
   3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
  10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
   1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
   2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
  11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
  12. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
  13. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  14. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Reklamace vad zboží podnikatelem

  1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
  2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
  3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
   1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
   4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
   5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
   6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
  4. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
  5. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
   1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   2. na odstranění vady opravou zboží,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  1. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
   1. na odstranění vady,
   2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

  1. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
   1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
   2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
   3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
  2. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
   1. odesláním zboží na adresu - Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
   2. osobně v naší provozovně - Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
   3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
  3. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
   1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
   2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
  4. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
  5. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
  6. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Reklamace vad služeb

   1. Naše odpovědnost za vady služeb. Odpovídáme za to, že vám služby poskytneme bez vad. Zejména odpovídáme za to, že služba
    1. odpovídá popisu, který jsme si ujednali a má vlastnosti, které jste mohli s ohledem na povahu služby a na základě prováděné reklamy očekávat,
    2. se hodí k účelu, který pro tuto službu uvádíme nebo ke kterému je služba tohoto druhu obvykle poskytována,
    3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   2. Doba pro uplatnění práva. S výsledkem poskytnutí služeb jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zaniká a nebude vám přiznáno, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které jsme v době dodání museli vědět. Doba pro uplatnění práva se prodlužuje o dobu trvání případných předchozích uznaných reklamací.
   3. Vaše práva z vadného plnění. V případě vady máte právo:
    1. bude-li vada neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní službu řádně užívat, od smlouvy odstoupit, nebo
    2. bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,
    3. na přiměřenou slevu z ceny.
   4. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady služeb, můžete tak učinit:
    1. emailem na naší e-mailové adrese,
    2. osobně v naší provozovně - Brněnská 1834/34, 692 01 Mikulov
    3. telefonicky na našem telefonním čísle.
  1. Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba:
   1. doložit, že služby byly zakoupeny u nás,
   2. sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
  2. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud jste podnikatelem, bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.
  3. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.
  4. Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Další důležitá ustanovení

  1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26. 2. 2024.
  2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
   1. spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
   2. podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost byFEMME s.r.o., se sídlem Wolkerova, 692 01 Mikulov, IČO 09459936, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 118949, DIČ CZ09459936.
   2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
   3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese http://byfemme.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží a služby z našeho sortimentu, případně rozhrazení na jiných adresách s nabídkou našeho zboží a služeb.
   4. Služby, tedy plnění z naší strany odpovídající katalogu služeb uvedenému v internetovém obchodě, nebo popsané ve smlouvě.
   5. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
   6. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
   7. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy.
  3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
  4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
  5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
  6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
  7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
   1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
   2. emailem na naší e-mailové adrese,
   3. osobně v kterékoli naší provozovně,
   4. telefonicky na našem telefonním čísle.
  8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
   1. Česká obchodní inspekce,
   2. živnostenské úřady,
   3. Úřad pro ochranu osobních údajů,
   4. krajské hygienické stanice.
  9. Zpětný odběr. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech u nás máte možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.

 

 

Adresa pro vrácení zásilek:
Byfemme s.r.o.
Brněnská 1834/34
692 01 Mikulov

 

Přílohy 

Formulář odstoupení od smlouvy