Femme Spa Next Level

fs_web_02

 

At Femme Spa Next Level, we use cutting-edge technologies and the most advanced procedures. We keep pace with the latest industry trends and offer innovative ways to look and feel fantastic. We're dedicated to promoting a healthy lifestyle and firmly believe that inner beauty is inseparable from outer beauty. Our mission is to contribute to the pursuit of healthy beauty and extending the average lifespan of a healthy life.

 

Ve Femme Spa Next Level využíváme špičkové technologie a nejmodernější procedury. Držíme krok s nejnovějšími trendy v oboru a nabízíme nové způsoby, jak se cítit a vypadat skvěle. Zabýváme se zdravým životním stylem a věříme, že vnější krása neexistuje bez té vnitřní. Naším posláním je přispívat ke zdravé kráse a prodloužení průměrné délky zdravého života.

 

Book your appointment at Femme Spa Next Level. | Rezervujte si váš termín ve Femme Spa Next Level.

Rezervovat byfemme button tlačítko na web

  

 


 

Cellstory / Miracletox Face Treatment 

60 minutes, 3500 CZK 

An innovative cosmetic procedure that offers immediate effects. This non-invasive treatment uses the patented Microspear® technology, which is comparable to 50,000 micro-punctures deep into the skin. The procedure smoothens wrinkles, rejuvenates the skin, tightens the facial contour, treats acne, brightens the skin, and reduces pigmentation. Results can be observed within 24 to 72 hours. This method is popular in various countries, including the United States, Korea, and Singapore.

 

Ošetření Cellstory / Miracletox 

60 min, 3500 Kč 

Inovativní kosmetická procedura, která nabízí okamžité účinky. Toto neinvazivní ošetření využívá patentovanou technologii Microspear®, která je srovnatelná s 50 000 mikro vpichy do hloubky pokožky. Procedura vyhlazuje vrásky, omlazuje pleť, zpevňuje ovál obličeje, léčí akné, zesvětluje pokožku a redukuje pigmentaci. Výsledky lze pozorovat již během 24 až 72 hodin. Tato metoda je populární v různých zemích, včetně Ameriky, Koreje a Singapuru.

 


 

Signature Facial Refresh 

60 min, 3500 CZK 

Ošetření, které spojuje klasické kosmetické postupy s osobní péčí a odborným přístupem. Diagnostikou pleti na začátku každého sezení získáte personalizovaný plán ošetření, přičemž každý produkt – od čištění, přes sérum, masku až po hydratační krém – je pečlivě vybrán podle potřeb vaší pleti. Ošetření je doplněné o jemnou obličejovou masáž, která zrelaxuje svaly, a vy tak odcházíte nejen s krásně zářivou pletí, ale i s pocitem osvěžení a odpočinku. Signature Facial Refresh je ideální pro ty, kteří hledají komplexní péči o pleť spojenou s relaxací. 

 

Signature Facial Refresh 

60 min, 3500 CZK 

Treatment that combines classic cosmetic procedures with personalized care and a professional approach. Skin diagnostics at the beginning of each session provides a customized treatment plan, with each product carefully selected for your skin's needs, from cleanser and serum to mask and moisturizer. The treatment includes a gentle facial massage to relax muscles, leaving you not only with radiant skin but also a sense of refreshment and relaxation.

 Fascia Treatment with Patented Release Cutter Technology 

Face, 60 minutes, 4500 CZK 

Body, 90 minutes, 6000 CZK 

A single touch that can instantly rejuvenate. Treatment of fascia with the unique patented technology Release Cutter offers revitalization for both the face and the entire body. 

The Release Cutter method focuses on improving blood circulation, breaking down fat cells, and strengthening skin structure, resulting in tighter skin and overall skin improvement. The gloves stimulate the skin, giving it radiance and freshness, reducing puffiness, cellulite, and even improving the condition of scars. The gloves release fat cells that sink into deeper layers of the skin, avoiding surface irregularities. This method also effectively works with the lymphatic system. Thanks to the gloves, lymph is the only one capable of removing subcutaneous waste, toxins, and excess water. This treatment can be applied to the face, neck, décolleté, whole body, and chest, and its effects are supported by research.

 

Ošetření fascií s patentovanou technologií Release Cutter 

Obličej, 60 minut, 4500 Kč 

Tělo, 90 minut, 6000 Kč 

Jeden dotek, který dokáže okamžitě omladit. Ošetření fascií s jedinečnou patentovanou technologií Release Cutter nabízí revitalizaci obličeje i celého těla. 

Metoda Release Cutter se zaměřuje na zlepšení prokrvení, odbourání tukových buněk a posílení struktury kůže, což má za následek vypnutí pleti a zlepšení jejího celkového stavu. Rukavice stimulují pleť, dodávají ji jas a svěžest, odstraňují otoky, celulitidu a dokonce zlepšují stav jizev. Rukavice uvolňují tukové buňky, které klesají do hlubších vrstev kůže a nevytvářejí tak nerovnosti na jejím povrchu. Tato metoda také účinně pracuje s lymfatickým systémem. Lymfa je díky rukavicím jako jediná schopna odstranit podkožní odpadní látky, toxiny i nadbytečnou vodu. Ošetření je aplikovatelné na obličej, krk, dekolt, celé tělo a poprsí, a jeho účinky jsou podloženy výzkumem.

 


 

Mimi Luzon 24K Treatment 

90 minutes, 4500 CZK 

Mimi Luzon is a renowned skincare expert who provides her services to the most famous celebrities and models worldwide. Her treatment utilizes gold, whose benefits for the skin have been known since ancient times. The combination of anti-wrinkle correction mask and a gold sheet provides an immediate sense of comfort, reduces redness and fine lines. Her effective method combines products with active ingredients and cutting-edge technology, allowing clients to achieve great results regardless of their skin type. Mimi believes that regular skincare is more effective than one-time procedures. The treatment helps regenerate cells, improve skin elasticity, reduce wrinkles, promote collagen production, accelerate skin metabolism, and has a positive impact on the treatment of skin infections and acne.

 

Mimi Luzon 24K Ošetření 

90 minut, 4500 Kč 

Mimi Luzon je renomovanou odbornicí v péči o pleť, která poskytuje své služby nejznámějším celebritám a modelkám po celém světě. Její ošetření využívá zlato, jehož benefity pro pokožku jsou známy už od starověku. Kombinace korekční masky proti vráskám a zlatého plátu poskytuje okamžitý pocit pohody, odstraňuje zarudnutí a jemné vrásky. Její efektivní metoda kombinuje produkty s aktivními složkami a nejmodernější technologie, což klientům umožňuje dosahovat skvělých výsledků bez ohledu na typ jejich pleti. Mimi věří, že pravidelná péče o pleť je účinnější než jednorázové zákroky. Ošetření pomáhá obnovovat buňky, zlepšuje pružnost pleti, snižuje vrásky, podporuje tvorbu kolagenu, zrychluje metabolismus pleti a má pozitivní vliv na léčbu kožních infekcí a akné.

 


 

Mimi Luzon: Lift & Glow 

90 minutes, 6000 CZK 

The "Lift & Glow" treatment uses oxygenation technology, which is the first of its kind. It delivers a high amount of oxygen deep into the skin, helping to rejuvenate skin tissue and ensure a radiant appearance. Gold sheets provide an immediate feeling of comfort, eliminate redness, and fine lines.

Thermal skin treatment, which restores collagen fibers by heating the tissue. It helps renew cells in the basal layer, improving skin elasticity, reducing wrinkles, and increasing blood circulation. Intense hydration that softens, smoothens, and enlarges the skin. For visibly fuller skin and minimizing fine lines.

 

Mimi Luzon: Lift & Glow 

90 minut, 6000 Kč 

Ošetření Lift & Glow používá technologii okysličení, která je první svého druhu. Ta dodává do hloubky pokožky vysoké množství kyslíku, pomáhá obnovovat tkáň pokožky a zajišťuje zářivý vzhled. Zlaté pláty poskytují okamžitý pocit pohody, odstraňují zarudnutí a jemné vrásky. Termální ošetření pokožky, které obnovuje kolagenové vlákna tím, že zahřívá tkáně. Pomáhá obnovit buňky v bazální vrstvě, což zlepšuje elasticitu pokožky, snižuje vrásky a zvyšuje krevní oběh. Intenzivní hydratace, která zjemňuje, hladí a zvětšuje pokožku. Pro viditelně plnější pleť a minimalizaci jemných linek.

 


 

Mimi Luzon: Get Even 

90 minutes, 6000 CZK 

The treatment "Get Even" brightens, unifies, and improves the overall appearance of the skin. Radiofrequency technology helps accelerate skin cell renewal, while products with brightening effects help reduce melanin and remove dark pigment spots. Silver plates provide an instant feeling of comfort, reduce redness, and fine wrinkles. The combination of these ingredients ensures even skin tone, helps with pigment spots, and leaves the skin looking youthful and fresh.

 

Mimi Luzon: Get Even 

6000 Kč, 90 minut 

Ošetření “Get Even” rozjasní, sjednotí a zlepší celkový vzhled pleti. Technologie rádiových vln pomáhá zvýšit rychlost obnovy buněk pokožky, zatímco produkty s rozjasňujícími účinky pomáhají snižovat melanin a odstranit tmavé pigmentové skvrny. Stříbrné pláty poskytují okamžitý pocit pohody, odstraňují zarudnutí a jemné vrásky. Kombinace těchto složek zajišťuje sjednocenou pleť, pomáhá s pigmentovými skvrnami a pokožka tak působí mladým a svěžím vzhledem.

 


 

NAD+ Treatment 

90 minutes, 4500 CZK 

This technology is based on high-pressure air needles, dense, strong ultrasound, and patented components from several serums. This innovative method effectively substitutes invasive procedures

performed by a physician. Thanks to the high air pressure, it can penetrate the skin barrier and deliver serum to the deepest skin layers. The benefits of this non-invasive, painless treatment are visible after the first procedure. This process activates the regeneration of elastic and collagen fibers in the skin, down to the cellular level. One of the key components of this system is NAD+, a natural substance found in the body, but its levels decrease due to stress and the aging process. In contrast to oral supplementation of NAD+ containing dietary supplements, where only a minimal amount of this substance is used due to digestion, the advantage of this device is the possibility of local application with a high absorption rate, allowing precise targeting of weakened and damaged areas of the skin.

 

Ošetření NAD+ 

90 minut, 4500 Kč 

Tato technologie je založena na principu vysokotlaké vzduchové jehly, hustého, silného ultrazvuku a patentovaných složek několika sér. Tato inovativní metoda efektivně zastupuje invazivní procedury prováděné u lékaře. Díky vysokému tlaku vzduchu je schopna prorazit bariéru pleti a zapracovat sérum do nejhlubších vrstev pokožky. Výhody tohoto neinvazivního bezbolestného ošetření jsou viditelné již po první proceduře. 

Tento proces aktivuje obnovu elastických a kolagenových vláken pokožky a to až na buněčné úrovni. Jednou z klíčových složek tohoto systému je NAD+, přírodní látka, která se vyskytuje v organismu, avšak její hladina klesá v důsledku stresu a procesu stárnutí. V kontrastu s perorálním podáním doplňků stravy obsahujících NAD+, kdy se využije jen minimální podíl této látky kvůli průchodu trávicím traktem, je výhodou tohoto zařízení možnost lokální aplikace s vysokou mírou vstřebatelnosti, což umožňuje přesné zaměření na oslabené a poškozené části pokožky.

 


 

Lma Face Mask Cure Treatment 

45 minutes, 3500 CZK 

This invisible light non-invasively activates skin cells, providing healthy and radiant skin. 

L.ma is a cosmetic technology that utilizes "CURE Light" with a wavelength of 940 nm, naturally restoring skin elasticity and tone. The unique technology helps improve skin imperfections and slows down aging. This light is safe, produces no heat, and has no contraindications. Phototherapy with a wavelength of 940 nm relieves muscle tension, improves skin circulation, and activates cells at the cellular level. This activation increases the amount of cellular fuel (ATP), promoting cell regeneration, skin elasticity, and anti-aging. L.ma is an effective and non-invasive method that brings radiant skin and affects many aspects of the skin.

 

L.ma face mask Cure Treatment 

45 minut, 3500 Kč 

L.ma je kosmetická technologie využívající kurerovo světlo s vlnovou délkou 940 nm, která přirozeně obnovuje pružnost a tón pleti. Toto očím neviditelné světlo neinvazivně aktivuje buňky pokožky a přináší zdravou a zářící pleť. Unikátní technologie pomáhá zlepšit nedokonalosti pleti a zpomaluje stárnutí. Toto světlo je bezpečné, neprodukuje teplo a nezpůsobuje žádné kontraindikace. 

Fototerapie s vlnovou délkou 940 nm uvolňuje svalové napětí, zlepšuje prokrvení pokožky a aktivuje buňky na buněčné úrovni. Tato aktivace zvyšuje množství buněčného paliva (ATP), což podporuje regeneraci buněk, pružnost pleti a bojuje proti stárnutí. L.ma je efektivní a neinvazivní metoda, která přináší zářivou pleť a působí na mnoho různých aspektů pleti.

 


 

Deep Tissue Massage

60 minutes, 3500 CZK / 90 minutes, 4500 CZK

Deep tissue massage offers both physical and psychological benefits. It can relieve muscle pain and stiffness and provide stress-relieving relaxation for the body and mind. Additionally, deep tissue massage can also improves circulation, helping to reduce inflammation and promote overall well-being.

 

Hloubková masáž

60 minut, 3500 Kč / 90 minut, 4500 Kč

Hloubková tělová masáž poskytuje jak fyzické, tak psychické výhody. Dokáže ulevit od bolesti, pomáhá ztuhlým svalům a zároveň přináší uvolnění i pro mysl. Navíc dokáže zlepšit krevní oběh, což pomáhá snížit záněty a pomáhá navodit celkový pocit pohody.

 


 

Mimi Luzon: Relax Body Treatment 

60 min, 3500 CZK  / 90 min, 4500 CZK 

Deeply relaxing massage with products from the Mimi Luzon Body Expert Collection is suitable for caring for dry and rough skin that lacks firmness. Satin Skin Body Serum stands out for its ability to hydrate and soften the skin while promoting its elasticity. 

The revitalizing gel with essential oils leaves your skin velvety smooth and, thanks to its aromatherapeutic properties, harmonizes the mind. The entire treatment includes a rich palette of antioxidants, vitamins, and nourishing ingredients, benefiting not only the beauty of your body but also your overall health.

 

Mimi Luzon: Relax Body Treatment 

60 min, 3500 CZK / 90 min, 4500 CZK 

Hloubkově relaxační masáž s produkty Mimi Luzon Body Expert Collection je vhodná pro péči o suchou a hrubou pokožku, která trpí ztrátou pevnosti. Satin Skin Body Serum vyniká díky své schopnosti hydratovat a zjemňovat pokožku a zároveň podporuje její elasticitu. Revitalizační gel s esenciálními oleji zanechá vaši pokožku sametově hladkou a navíc díky aromaterapeutickým vlastnostem harmonizuje mysl. Celá péče obsahuje bohatou paletu antioxidantů, vitamínů a výživných složek, což se projeví nejen na kráse vašeho těla, ale i na vašem zdraví.

 


 

Relaxační HOT masáž s olejem z bílé čokolády 

60 min, 3500 Kč / 90 min, 4500 Kč

Our White Chocolate massage oil combines high-quality almond oil with the beneficial properties of cocoa. This exotic blend awakens the senses, helps release endorphins, and promotes relaxation. Cocoa butter has a soothing and invigorating effect on the skin, eliminating free radicals and firming the complexion. After the massage, the skin remains soft, radiant, and nourished, while the exotic scent contributes to a sense of happiness. The result is not only beautiful skin but also harmony of the mind and soul.

 

Relaxing HOT massage with white chocolate oil

60 min, 3500 CZK / 90 min, 4500 CZK

Náš White Chocolate masážní olej je spojením vysoce kvalitního mandlového olej s prospěšnými složkami kakaa. Tato exotická kombinace uvolňuje smysly, pomáhá vyplavit endorfiny a podporuje relaxaci. Kakaové máslo má zklidňující a povzbuzující účinek na pokožku, odstraňuje volné radikály a zpevňuje pleť. Po masáži zůstává pokožka jemná, rozjasněná a vyživená, zatímco exotická vůně pomáhá navodit pocity štěstí. Výsledkem je nejen krásná pokožka, ale i harmonie mysli a duše.

 


 

Coffee Body Detox Treatment

60 min, 3500 CZK / 90 min, 4500 CZK

Coffee oil is rich in beneficial compounds, including antioxidants, antimicrobial components, vitamins, and unsaturated fatty acids that deeply penetrate the skin for nourishment. Vitamin E within it protects the skin from harmful influences, while phenolic compounds and flavonoids promote circulation and have antimicrobial effects. This process also enhances lymphatic flow, detoxifies, and strengthens the skin's defense mechanisms. Unsaturated fatty acids from coffee oil improve skin condition and act as an anti-inflammatory agent. Furthermore, this treatment is suitable for combatting cellulite, muscle, joint, and back pain, with a soothing and circulation-enhancing cooling and warming effect.

 

Coffee Body Detox Treatment 

60 min, 3500 Kč / 90 min, 4500 Kč 

Kávový olej je bohatý na zdravé látky, včetně antioxidantů, antimikrobiálních složek, vitamínů a nenasycených mastných kyselin, které pronikají hluboko do pokožky a vyživují ji. Obsažený vitamín E chrání pokožku před škodlivými vlivy, zatímco fenolické látky a flavonoidy podporují krevní oběh a působí antimikrobiálně. Tento proces rovněž zlepšuje lymfatický tok, odstraňuje toxiny a posiluje obranyschopnost pokožky. Nenasycené mastné kyseliny z kávového oleje přispívají ke zlepšení stavu pokožky a zároveň fungují jako protizánětlivý prvek. Kromě toho je tato péče vhodná pro boj s celulitidou, bolestí svalů, kloubů a zad, s chladivým a hřejivým účinkem, který uklidňuje a zlepšuje krevní oběh.

 


 

Veil of Gold 

90 minut, 8000 CZK

Jedinečný zážitek, který je spojením čisté opulence a luxusu. Ošetření 'Veil of Gold‘ je inspirováno samotnou Kleopatrou a jejími rituály. Před samotnou masáží začíná klient sám exkluzivním tělovým peelingem s pravým zlatem, který provede ve sprše. Následuje výživná masáž arganovým olejem s částicemi 24K zlata. Relaxační masáž je zakončena i krátkou masáží hlavy. Tato jedinečná zkušenost vás vtáhne do jiného světa, kde si můžete užít relaxaci jako nikdy předtím, zatímco vaše tělo se dočká té nejlepší péče. 

Veil of Gold 

90 minut, 8000 CZK 

Unique experience that combines pure opulence and luxury. The Veil of Gold* treatment is inspired by Cleopatra herself and her rituals. Before the massage itself, the client begins with an exclusive body scrub with real gold, performed in the shower. After that a nourishing massage with argan oil and 24K gold particles follows. The treatment is concluded with a relaxing head massage. This unique experience will transport you to another world, where you can enjoy relaxation like never before, while your body receives the best care.

 


 

Lymphmodeling


Masážní metoda Lymphmodeling spojuje špičkové techniky modelování těla s luxusní péčí. Masáž v kombinaci s lymfatickou drenáží je navržena k formování adipocytů a kontrolovanému přemístění tuku, což vytváří obrys siluety. Toto manuální ošetření stimuluje oběh krve a lymfy, zlepšuje tonus svalů a pružnost pokožky a navíc působí jako detoxikace pro vaše tělo. Nejen, že získáte štíhlejší a definovanější postavu, ale také se budete cítit osvěžení a omlazení. Masáž se doporučuje zejména na stehna, břicho a hýždě a je vhodná pro ženy i muže.

1. partie: břicho + záda 60 min, 4000 Kč 2. partie: nohy + boky + hýždě 60 min, 4000 Kč 3. partie: ruce + krk + obličej 60 min, 4000 Kč
Při zakoupení balíčku libovolných tří ošetření je celková cena 10 000 Kč.


Lymphmodeling


Lymphmodeling is a method that combines advanced body sculpting techniques with luxurious care. The massage, combined with lymphatic drainage, is designed to sculpt adipocytes and control the movement of fat, creating a silhouette outline. This manual treatment stimulates blood and lymph circulation, improves muscle tone and skin elasticity, and detoxes your body. Not only will you achieve a slimmer and more defined figure, but it leaves you feeling refreshed and rejuvenated. The massage is recommended especially for thighs, abdomen, and buttocks and is suitable for both men and women.

part 1: abdomen + back 60 min, 4000 CZK part 2: legs + hips + buttocks 60 min, 4000 CZK part 3: arms + neck + face 60 min, 4000 CZK
When purchasing a bundle of three treatments, the total price is 10 000 CZK.

 


 

Kobido Massage

90 minutes, 3500 CZK

Kobido Facial Massage is an effective and natural healing method that improves skin condition and reduces aging. This traditional Japanese cosmetic massage technique provides an amazing lifting effect on the face and promotes skin health by enhancing circulation and toning muscles. The method involves using 43 specific touches that smooth and aid in facial drainage. Originating with Japanese empresses, the massage is passed down from master to apprentice. Its name, Kobido, literally means "old way of beauty". The massage also includes relaxing session with a facial mask and the application of a final cream.

 

Masáž Kobido

90 minut, 3500 Kč

Obličejová masáž Kobido je efektivní a přírodní léčebná metoda, která zlepšuje stav pokožky a redukuje stárnutí. Tradiční japonská technika kosmetické masáže poskytuje úžasný liftingový efekt obličeje a podporuje zdraví pleti prostřednictvím zlepšení cirkulace a tonizace svalů. Metoda využívá 43 specifických hmatů, které vyhlazují a pomáhají odvodnění obličeje. Masáž má kořeny u japonských císařoven a je předávána z mistra na žáka. Její název, Kobido, doslova znamená „starý způsob krásy“. Součástí masáže je i relaxace s obličejovou maskou a nanesení závěrečného krému.

 


 

Book your appointment at Femme Spa Next Level. | Rezervujte si váš termín ve Femme Spa Next Level.

Rezervovat byfemme button tlačítko na web

 


 

View a detailed summary of Femme Spa Next Level procedures.

catalogue

 

Zobrazte si podrobný souhrn procedurFemme Spa Next Level. 

katalog

 


 

FEMME_SPA_text_visual-04

 

Telefon: +420 775 698 090

E-mail: femmespa@seznam.cz

Instagram: femmespa.cz

 


 

Záznamy nebyly nalezeny...