Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost byFEMME s.r.o, IČO 09459936, se sídlem Wolkerova 623, Mikulov, PSČ 692 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.C 118949 (dále jen „byFEMME“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu osobních práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich údajů společnostní byFEMME.

byFEMME zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Q5/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vymezení užitých pojmů:

 1. osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 2. subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 3. správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 4. zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 5. příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 6. zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 7. veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

byFEMME zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje byFEMME shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností byFEMME:

 • splnění kupní smlouvy se subjektem údajů [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – např. zpracování objednávky zboží, zákaznická podpora, odstoupení od smlouvy, reklamace;
 • splnění právní povinnosti, která se na byFEMME vztahuje [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – např. evidence daňových dokladů;
 • účely oprávněných zájmů byFEMME [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] – např. doručování newsletteru zákazníkům byFEMME (podle bodu 47 důvodů GDPR lze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce);
 • souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] pro bonusový program.

Rozsah zpracování osobních údajů společností byFEMME:

byFEMME zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • při prodeji v kamenném obchodě nezpracovává byFEMME žádné osobní údaje;
 • při provozování bonusového programu pro zákazníky kamenného obchodu zpracovává byFEMME jen takové identifikační (jméno, příjmení), eventuálně kontaktní údaje (telefonní číslo, kontaktní adresa, e-mailová adresa), které si účastník bonusového programu k účelu správného připsání bonusu na jeho bonusový účet sám zvolí;
 • při prodeji v e-shopu zpracovává byFEMME osobní údaje nezbytné pro doručení a vyúčtování produktů, vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a reklamace, jmenovitě identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), adresní údaje (doručovací, eventuálně fakturační adresa), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu pro vrácení kupní ceny).

Zdroje osobních údajů:

byFEMME získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti byFEMME a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli byFEMME, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
Zpracovateli osobních údajů byFEMME jsou:

 • ECS economic services s.r.o. při vedení účetnictví byFEMME;
 • Giant interactive s.r.o., na jehož platformě provozuje byFEMME e-shop;
 • osoby, které poskytují byFEMME právní služby a jiné osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností byFEMME.

byFEMME zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností byFEMME technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje byFEMME i od zpracovatelů osobních údajů, s nimiž má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

byFEMME informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání osobních údajů vyžadovat.

byFEMME nepředává osobní údaje pro marketingové účely třetích osob.
Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Práva subjektů údajů:

Právo na informace: Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích zpracovávaných byFEMME, o jejich původu, příjemcích nebo ka­tegoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovány přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

Právo odvolat souhlas: Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, můžete subjekt údajů odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K od­volání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@byfemme.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví.

Právo na opravu: Subjekt údajů může žádat o změnu svých nepřesných či nesprávných osobních údajů.

Právo na výmaz a omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@byfemme.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňověprávním, obchodněprávním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Subjekt údajů bude o provedení výmazu či omezení zpracování informován.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Na žádost subjektu údajů vydá mu byFEMME jejich opis v běžně používaném formátu.

Právo podat námitku: Subjekt údajů má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu byFEMME. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@byfemme.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví. Na základě toho bude subjekt údajů z přímého marketingu byFEMME vyřazen.